Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Toimintarajoitteisille

TOIMINTA­RAJOITTEISILLE

MYÖNNETTÄVÄT LSS:N MUKAISET TOIMET

MIKÄ ON LSS?

LSS on laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta. LSS:n mukaisia toimia haetaan

käsittelijältä.

Avustusyksikön käyntiosoite: Furuhällsplan 1, Kungsängen

Puh. vaihde 08-581 690 00

Postiosoite: Socialkontoret Furuhällsplan 1, 196 81 Kungsängen

KUKA VOI SAADA LSS:N MUKAISIA TOIMIA?

Henkilöt, jotka kärsivät kehityshäiriöstä, autismista tai autismia muistuttavasta tilasta.

Henkilöt, joilla on älyllisen toimintaesteen aiheuttava aivo­vaurio, jonka he ovat saaneet aikuisiässä onnettomuuden, vamman tai sairauden seurauksena.

Henkilöt, joilla on fyysinen tai psyykkinen toimintaeste, joka ei johdu normaalista vanhene­misesta.

Toimintarajoitteisuus on pysy­vä ja haittaa henkilön päivit­täistä elämää. Hän ei selviydy itsenäisesti arkielämän tilan­teista, kuten henkilökohtaisesta hygieniastaan, WC-käynneistä, pukeutumisesta, riisuuntumi­sesta, aterioinnista ja liikkumi­sesta sisällä ja ulkona.

Vaikeuksia on oltava päivittäin sekä erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Toimintaesteen tulee vaikuttaa yhtä aikaa useisiin tärkeisiin elämänalueisiin, kuten asumiseen, vapaa-aikaan tai kuntoutustarpee­seen.

KUKA VOI HAKEA LSS:N MUKAISIA TOIMIA?

Henkilö itse Huoltaja

Uskottu mies tai edunvalvoja

MITEN HAKEMUS TEHDÄÄN?

Hakemus voidaan tehdä suulli­sesti tai kirjallisesti. Voit tilata hakemuslomakkeen vanhusten- ja vammaishuollon avustusyksi­köstä tai tulostaa sen verkkosi­vustosta www.upplands-bro.selinkki toiselle sivustolle

Avustusyksikön osoite ja puhe­linnumero ovat tämän esitteen etusivulla.

MITÄ TOIMIA LSS:N PIIRIIN KUULUU?

Neuvonta  

Neuvonnasta huolehtii maakäräjät. Neuvoja ja tukea voi saada kuraattorilta, psykologilta, lääkintävoimistelijalta ja logope­dilta.

Henkilökohtainen apu

Toimet on suunnattu vakavasti toimintaesteisille henkilöille, jotka tarvitsevat henkilökohtaista ja käytännön apua selvitäkseen perustarpeistaan (henkilökohtainen hygienia, WC-käynnit, pukeutu­minen ja riisuuntuminen, ateriointi ja siirtyminen paikasta toiseen).

Henkilökohtaista apua saavat hakea alle 65-vuotiaat henkilöt.

Jos avuntarve on alle 20 tuntia viikossa (perustarpeisiin), kunta vastaa avun kustannuksista. Jos tarve on yli 20 tuntia viikossa, henkilön on haettava avustaja­korvausta Vakuutuskassasta.

Saattajapalvelu    

Saattaja voi auttaa henkilöä osallistumaan yhteiskunnan tarjoamaan kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan.

Yhteyshenkilö      

on kanssaihminen, joka auttaa vähentämään yksinäisyyttä ja korvaa tai täydentää kontaktia omaisten ja ystävien kanssa.

Lomituspalvelu kotona

Palvelun avulla vanhemmat ja omaiset pääsevät rentoutumaan ja hoitamaan asioita kodin ulko­puolella.

Lyhytaikaisoleskelu kodin ulkopuolella                     

tarjoaa mahdollisuuden rentoutumiseen ja ympäristönvaihtoon sekä suo helpotusta omaisille. Lyhytai­kaisoleskelua voidaan tarjota lyhytaikaisasunnossa, yhteys­perheessä tai leireillä.

Yli 12-vuotiaiden koululaisten lyhytaikaisvalvonta   

Yli 12-vuotiaat lapset ja nuoret voivat saada tarvittaessa valvontaa ennen koulua ja koulun jälkeen. Tämä palvelu on suunnattu ennen kaik­kea lapsille, joiden vanhemmat

käyvät ansiotyössä.

Lasten ja nuorten asunto

Toimintaesteisillä lapsilla ja nuorilla, jotka eivät erilaisista tukitoimista huolimatta voi asua vanhempiensa luona, on oikeus päästä asumaan toiseen perhee­seen tai erityispalveluasuntoon.

Aikuisten erityispalveluasunto                  

on henkilöstön apua ja tukea tarvitseville aikuisille toimintaesteisille tarkoitettu asunto.

Päivätoiminta           

on tarkoi­tettu työikäisille henkilöille, jotka eivät opiskele tai voi olla työ­markkinoiden käytettävissä. Päivätoimintaan oikeutettuja ovat henkilöpiiriin 1 tai 2 kuuluvat henkilöt.

Yksilöllinen suunnitelma

Kun toimi on myönnetty, henkilö tai hänen huoltajansa tai edustajansa voi anoa yksilöllistä suunnitelmaa. Yksilöllisen suunnitelman avulla selvitetään yksilön tarpeet sekä helpotetaan koordinointia ja salassapitoa esimerkiksi maakäräjien ja kunnan välillä.

Ennakkotieto

Jos toimintaesteinen henkilö haluaa muuttaa kunnasta toiseen, hänellä on oikeus anoa toimia toisessa kunnassa.

Tätä kutsutaan ennakkotiedoksi ja hakemus tulee jättää hyvissä ajoin ennen muuttoa.

MITEN SELVITYS TEH­DÄÄN?

Tapaaminen avuntarpeenkäsit-telijän kanssa, käsittelijä mää­räytyy syntymäajan mukaan.

Tapaaminen voidaan järjestää avustusyksikössä, asunnossasi tai muussa paikassa.

Käsittelijä saattaa tarvita todis­tuksen lääkäriltä, työterapeu­tilta, lääkintävoimistelijalta, kuraattorilta tai psykologilta.

Käsittelijä kysyy sinulta mm. arkielämän vaikeuksistasi, sosi­aalisesta tilanteestasi, työtilan­teestasi, perhesuhteistasi, toi­meentulostasi ja vapaa-ajastasi.

Tapaaminen kestää n. tunnin. Todistukset ja tapaamisessa esille tulleet tiedot koostetaan selvitykseen.

Arvioinnin jälkeen päätös lähetetään sinulle postitse.

KUN OLET SAANUT OI­KEUDEN LSS-TOIMIIN

Saat päätöksen postitse.

Päätös lähetetään myös LSS-toimista vastaavan yksikön päällikölle tai henkilöstön esimiehelle.

Sinuun otetaan yhteyttä puhelimitse, postitse tai sähköpostitse ensimmäisen tapaamisen varaamiseksi.

Päätöstä saatetaan joutua tarkistamaan tarvittaessa.

VALITUS

Jos hakemuksesi hylätään, voit

valittaa hylkäyspäätöksestä. Valitus lähetetään avustusyksik­köön, joka käy sen läpi ja päättää, pitääkö päätöstä muuttaa vai tulee­ko valitus käsitellä oikeudessa.

VAITIOLOVELVOLLISUUS

Käsittelijöillä on vaitiolovelvol­lisuus. He eivät saa välittää kenel­lekään ulkopuoliselle sinun kerto­miasi asioita tai muita tietoonsa saamia sinua koskevia tietoja. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös työsuhteen päätyttyä.

JOS OLET TYYTYMÄTÖN AVUSTUSYKSIKKÖÖN

Jos olet tyytymätön asiasi käsitte­lyyn, ota ensi sijassa yhteys asias­ta vastaavaan käsittelijään, jotta voimme korjata mahdolliset virheet.

Jos käsittelijä ei voi auttaa sinua, ota yhteys yksikköpäällikköön tai vanhusten- tai vammaishuollon osastopäällikköön kunnan vaih­teen kautta, puh. 08-581 690 00.

Voit ilmoittaa mielipiteesi myös kirjallisesti.

 
INSATSER FÖR

PERSONER  MED FUNKTIONS-NEDSÄTTNING ENLIG T LSS

VAD ÄR LSS?

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktions- hindrade. LSS innehåller ett antal insatser som du kan ansöka om hos en handläggare.

Besöksadress till Biståndsenheten:

Furuhällsplan 1, Kungsängen

08-581 690 00

Postadress: Socialkontoret Furuhällsplan 1, 196 81 Kungsängen

VEM KAN FÅ INSATS EN- LIGT LSS?

Personer med utvecklingsstörning. Personer med autism eller autismliknande tillstånd.

Personer som har en hjärnskada med ett begåvningsmässigt funktionshinder. Orsaken till skadan kan vara en olycka , skada eller sjukdom. Personen har fått sin skada i vuxen ålder.

Personer med fysiska och psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande.

Funktionsnedsättningen ska vara varaktig. Personen ska ha svårigheter i den dagliga livsföringen och inte klara var- dagssituationer på egen hand, som hygien, toalettbesök, på och avklädning, mathållning, förflyttning inomhus och utomhus.

Svårigheterna ska föreligga dagligen och i olika situationer och miljöer.

Det ska även starkt påverka flera viktiga livsområden samtidigt som boende, fritid eller behov av habilitering eller rehabilitering.

VEM KAN ANSÖKA OM INSATSER ENLIGT LSS?

Den enskilde Vårdnadshavare

God man eller förvaltare

HUR GÖR JAG FÖR ATT ANSÖKA OM INSATS ENLIGT LSS?

Ansökan kan göras muntligt eller

Adress och telefonnummer till bi- ståndsenheten finns på framsidan av denna folder.

VILKA INSATSER FINNS ENLIGT LSS?

  • Denna insats ges av landstinget. Råd och stöd kan ges av kurator, psykolog, sjukgymnast och logoped.

Personlig assistans

Insatsen riktar sig till personer med omfattande funktionshinder som

behöver personlig och praktisk hjälp för att klara de grundläggande behoven (personlig hygien, toalettbesök, på och avklädning, hjälp vid måltider och vid förflyttningar).

Du måste vara yngre än 65 år när du ansöker om personlig assistent.

Om hjälpbehovet understiger 20 timmar/vecka (för grundläggande behov) ansvarar kommunen för assistanskostnaderna. Är behovet mer än 20 timmar per vecka så ska man ansöka om assistansersättning via Försäkringskassan.

  1. Ledsagarservice   

Kontaktperson     är en medmänniska som hjälper till att bryta isolering och ersätter eller kompletterar kontakten med anhöriga och vänner.

Avlösarservice i hemmet Insatsen  ger möjlighet till föräldrar och anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet                  ger möjlighet till rekreation och miljöombyte och därigenom ge anhöriga möjlighet till avlastning. Korttidsvistelse kan erbjudas i korttidsboende, kontaktfamilj eller lägervistelse.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år                

när ett barn eller ung- dom är över 12 år kan den få till- syn före och efter skoldagen och under lov. Denna insats riktar sig främst till barn med föräldrar som förvärvsarbetar.

Bostad för barn och ungdom Barn och ungdomar med funk- tionshinder som trots olika stödåt- gärder inte kan bo hos sina föräld- rar kan ha rätt att bo i annan familj eller i bostad med särskild service.

Bostad med särskild service för vuxna ett boende för vuxna med funktionshinder som behöver stöd och hjälp av personal.

Daglig verksamhet    riktar sig till personer som är i yrkesverksam ålder som inte studerar och som inte kan stå till arbetsmarkna- dens förfogande. För att ha rätt till daglig verksamhet måste du tillhöra personkrets 1 eller 2.

Individuell plan      När en insats beviljats kan den enskilde, vård- nadshavare eller företrädare begära en individuell plan. Individuell plan är till för att klargöra den enskildes behov och underlätta sam- ordning och sekretess mellan till exempel landsting och kommun.

Förhandsbesked

Om en person med funktionshinder vill flytta från en kommun till en annan har den rätt att ansöka om insatser i den nya kommunen.

Kontakt

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-03-11
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen