Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Miten tukea haetaan?

Bild: Vårbiträde och brukare ler mot varandra

Foto: Marco Gustafsson

Tuen hakeminen   (Hur man ansöker om stöd)

Kaikkien kunnassa oleskelevien on sosiaalipalvelulain mukaan oikeus saada tukea elatuksensa ja toimeentulonsa turvaamiseen, mikäli tarvetta ei voida täyttää muulla tavalla.

Yhteydenotto

Ota hakemusta varten (tai pyydä edustajaasi ottamaan) yhteys avuntarpeenkäsittelijään, puh. 08-581 690 00.

Voit vaihtoehtoisesti lähettää täytetyn hakemuksen osoitteeseen: Upplands-Bro kommun, Socialkontoret, Biståndsenheten, 196 81 Kungsängen. Avuntarpeenkäsittelijä ottaa sen jälkeen yhteyttä sinuun.

Tiedotus

Avuntarpeenkäsittelijä ottaa sinuun yhteyttä käyntiajan varaamiseksi. Joissakin tapauksissa avuntarpeenkäsittelijä joutuu pyytämään tietoja esimerkiksi lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai lääkintävoimistelijalta. Hän tekee sen siinä tapauksessa sinun suostumuksellasi.

Hakemus

Voit anoa tarvitsemaasi apua jättämällä avuntarpeenkäsittelijälle joko kirjallisen tai suullisen hakemuksen.

Selvitys

Avuntarpeenkäsittelijä aloittaa avuntarpeesi selvittämisen ottamalla sinuun yhteyttä kolmen päivän kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Avuntarpeenkäsittelijä ottaa sinuun yhteyttä käyntiajan varaamiseksi. Joissakin tapauksissa avuntarpeenkäsittelijä joutuu pyytämään tietoja esimerkiksi lääkäriltä, sairaanhoitajalta tai lääkintävoimistelijalta. Hän tekee sen siinä tapauksessa sinun suostumuksellasi.

Käsittely

Hakemus arvioidaan sovellettavissa olevan lain perusteella, jos kuulut tällaisen lain piiriin. Sovellettavia lakeja ovat esimerkiksi sosiaalipalvelulaki (SoL) tai laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS). Selvityksen lähtökohtana käytetään aina hakijan tarpeita ja toiveita.

Avuntarvepäätös

Hakemuksen arvioinnin jälkeen avuntarpeenkäsittelijä päättää sinulle myönnettävistä toimista. Saat avuntarvepäätöksen kirjallisena kotiosoitteeseesi.

Hakemuksesi saatetaan hylätä kokonaan tai osittain. Hylkäyspäätös tarkoittaa, ettet saa hakemaasi apua joko lainkaan tai osittain. Hylkäyspäätöksen syy ilmenee avuntarvepäätöksestä.

Myönnettyjen toimien käytännön toteutus

Kun sinulle on myönnetty apua (tuki- ja aputoimia), asiasta vastaava henkilöstö ottaa sinuun yhteyttä, jotta voitte yhdessä suunnitella myönnettyjen toimien toteutuksen.

Valitus

Jos hakemuksesi hylätään, saat kirjallisen hylkäyspäätöksen, josta käy ilmi myös se, miten ja milloin päätöksestä voi valittaa. Voit saada apua ja tietoja käsittelijältäsi.

Päätöksen uusi käsittely

Jos tuen ja avun tarpeesi muuttuu ja haet sen vuoksi uusia toimia, hakemuksesi arvioidaan uudelleen.

Tarkistus/seuranta

Kaikki päätökset tarkistetaan vuosittain tai tarvittaessa useammin.

Vaitiolovelvollisuus Sosiaalipalvelun koko henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus eikä henkilöstö saa kertoa tapauksestasi kenellekään ulkopuoliselle. Vaitiolovelvollisuus on voimassa myös työsuhteen päätyttyä.

Mielipiteitä

Jos sinulla on mielipiteitä hakemuksesi käsittelystä tai saamastasi kohtelusta, voit ottaa yhteyttä avuntarpeenkäsittelijään tai avustusyksikön päällikköön soittamalla kunnan vaihteeseen, puh. 08-581 690 00.

Jos sinulla on mielipiteitä sinulle myönnettyjen toimien toteutuksesta tai saamastasi kohtelusta, voit ottaa yhteyttä asianomaiseen henkilöstöön tai kyseisen yksikön päällikköön soittamalla kunnan vaihteeseen, puh. 08-581 690 00.

Jos mielipiteitäsi ei oteta huomioon, voit ottaa yhteyttä vanhusten- ja vammaishuollon osastopäällikköön soittamalla kunnan vaihteeseen, puh. 08-581 690 00.

Voit ilmoittaa mielipiteesi myös kirjallisesti osoitteeseen Upplands-Bro kommun, Socialkontoret, 196 81 Kungsängen.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hur man ansöker om stöd

Alla som vistas i en kommun har enligt socialtjänstlagen rätt att få stöd till sin försörjning och livsföring i övrigt, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Kontakt

Ansökan börjar med att du (eller din företrädare) kontaktar en biståndshandläggare på telefon 08-581 690 00.

Du kan också skicka en ifylld ansökningsblankett till kommunen, Upplands-Bro kommun, Socialkontoret, Biståndsenheten, 196 81 Kungsängen. Biståndshandläggaren tar då kontakt med dig.

Information

Biståndshandläggaren kontaktar dig för ett besök. Om det är nödvändigt behöver biståndshandläggaren hämta/få uppgifter från exempelvis läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast. Detta görs i samråd med dig.

Ansökan

Du kan ansöka om den hjälp du behöver. Ansökan kan göras både skriftligt eller muntligt till biståndshandläggaren.

Utredning

Biståndshandläggaren påbörjar en utredning om ditt hjälpbehov genom att ta kontakt  med dig senast inom tre dagar efter inkommen ansökan.

Biståndshandläggaren kontaktar dig för ett besök. Om det är nödvändigt behöver biståndshandläggaren hämta/få uppgifter från exempelvis läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast. Detta görs i samråd med dig.

Prövning

Ansökan prövas utifrån tillämplig lag som socialtjänstlagen (SoL) eller lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om du omfattas av personkretsen. Dina behov och önskemål är alltid utgångspunkten för utredningen.

Biståndsbeslut

Efter prövning av din ansökan beslutar biståndshandläggaren om vilken insats du har rätt till. Du får ett skriftligt biståndsbeslut hemskickat.

Du kan få ett avslagsbeslut på delar eller helt av din ansökan. Avslagsbeslutet betyder att du inte får delvis eller inte alls den hjälp som du har ansökt om. Skälet för avslagsbeslutet står i biståndsbeslutet.

Praktiskt genomförande av beviljade insatser

När du har fått beviljat bistånd (att du fått stöd och hjälp) kontaktas du av ansvarig personal där ni tillsammans gör en plan när och hur de beviljade insatserna ska genomföras.

Överklagan

Om du får avslagsbeslut på din ansökan får du ett skriftligt beslut där det står vad du har fått avslag på samt hur och när du kan överklaga beslutet. Du kan vända dig till din handläggare för hjälp och information.

Nyprövning av beslut

Skulle ditt behov av stöd och insatser ändras och du ansöker om mer insatser gör vi en nyprövning.

Omprövning/Uppföljning

Alla beslut omprövas/följs upp en gång per år eller oftare när så behövs.

Sekretess

All personal inom socialtjänsten omfattas av sekretess vilket betyder att de inte får berätta om dig till någon utomstående. Sekretessen gäller även efter anställningens avslut.

Synpunkter

Har du synpunkter på hur din ansökan handläggs eller hur du blir bemött kan du kontakta din biståndshandläggare eller chefen för biståndsenheten via telefonväxel 08-581 690 00.

Har du synpunkter på hur beviljade insatserna utförs eller hur du blir bemött kan du kontakta personalen eller chefen för berörd utförarenhet via telefonväxel 08-581 690 00.

Om du inte får gehör på dina synpunkter kan du kontakta avdelningschefen för äldre- och handikappomsorgen via telefonväxel 08-581 690 00.

Du kan lämna dina synpunkter även skriftligt till Upplands-Bro kommun, Socialkontoret, 196 81 Kungsängen.

Kontakt

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-03-11
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen