Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Maksut ja kustannukset

MAKSUT JA KUSTANNUKSET

(Avgifter och kostnader)

VANHUSTEN- JA VAMMAISHUOLTO

Kotipalvelu

Turvahälytin

Päivätoiminta

Lomitus kotona

Ateriajakelu

Palvelutalo

Kokopäivähoitoa tarjoava erityisasuminen

Tilapäinen asuminen (lyhytaikaishoito)

Muut kustannukset – ateriat

Voimassa 1. tammikuuta 2016 lähtien

Maksut

Sosiaalilautakunta veloittaa maksun kaikista kotipalvelutoimista, paitsi lomituksesta kotona, joka on maksutonta.

Näistä toimista veloitettavat maksut sisältyvät enimmäistaksaan. Kaikkien palvelu- ja hoivatoimien enimmäistaksa on vuonna 2016 korkeintaan 1 772 kruunua/kk.

Veloitettava maksu määräytyy henkilölle myönnettyihin toimiin kuluvan ajan sekä hänen tulojensa ja asuinkustannustensa mukaan.

Kotipalvelu

Kotipalvelutoimia myönnetään normaaliasunnossa tai palvelutalossa asuville henkilöille. Kotipalvelutoimet sisältyvät enimmäistaksaan.

Palvelu- ja hoivatoimien maksu sisältää palvelutoimet, henkilökohtaisen hoivan ja saattajapalvelun.

Maksu on 159 kruunua tunnilta.

Laskussa ilmoitetaan kotipalvelun rekisteröimä aika desimaalimuodossa. Puolitoista tuntia ilmoitetaan täten lukuna 1,5 kpl eikä muodossa 90 minuuttia tai 1 tunti ja 30 minuuttia.

Maksun suuruutta laskettaessa kotipalvelun asiakkaan luona viettämä minuuttimäärä jaetaan 60:llä. Esimerkki: Jos kotipalvelu on ollut asiakkaan luona tunnin ja 24 minuuttia, minuuttimäärä on 84 minuuttia. 84 jaettuna 60:llä tekee 1,4. Tämä ilmoitetaan laskussa lukuna 1,4 kpl.

Turvahälytin

Turvahälyttimen maksu on 175 kruunua/kk. Hälytysten ja testien puhelumaksut laskutetaan puhelinlaskussa.

Päivätoiminta

Päivätoiminnan maksu on 53 kruunua/päivä. Lisäksi veloitetaan ateriamaksu 56 kruunua/päivä.

Lomitus kotona

Lomitus kotona on maksutonta.

Ateriajakelu

Ateriajakelun maksu on 10 kruunua/toimitettu aterialaatikko. Ateriamaksu on 39 kruunua/aterialaatikko.

Palvelutalo

Palvelutalossa asumisesta maksetaan vuokraa asunnon vuokraisännälle.

Kokopäivähoitoa tarjoava erityisasuminen

Kokopäivähoitoa tarjoavassa erityisasunnossa asuvien palvelu- ja hoivamaksu on 1 772 kruunua/kk.

Ateriamaksu on 2 490 kruunua/kk.

Lisäksi asunnosta maksetaan vuokraa vuokraisännälle.

Vanhusten pariasumisessa asukkaan puoliso maksaa 3 085 kruunun palvelumaksun saamistaan aterioista ja palveluista (siivous ja pyykinpesu).

Jos henkilöt eivät asu samassa asunnossa, puolisolta peritään myös vuokraa. Lasku tulee vuokranantajalta.

Tilapäinen asuminen (lyhytaikaishoito)

Tilapäisen asumisen maksu (lyhytaikaishoito) sisältää palvelutoimet ja henkilökohtaiset hoivatoimet. Maksu on 53 kruunua/päivä.

Enimmäismaksu on 1 772 kruunua/kk.

Ateriamaksu on 80 kruunua/päivä.

 

MUUT KUSTANNUKSET

Palvelu- ja hoivatoimista perittävien maksujen lisäksi sosiaalilautakunta saattaa veloittaa myös muita sinulle kuuluvia kustannuksia.

Ateriakustannukset eivät sisälly enimmäistaksaan, mutta ne otetaan huomioon minimimäärää laskettaessa. Ateriakustannuksilla tarkoitetaan atrialaatikon ostamista tai ateriakustannuksia erityisasunnossa, lyhytaikaisasunnossa, päivätoiminnassa tai kunnan muissa avoimissa toiminnoissa.

Ateriakustannus veloitetaan sosiaalilautakunnan lähettämässä vanhusten- ja vammaishuoltoa koskevassa laskussa.

 

KENELTÄ MAKSUISTA VOI KYSYÄ?

Asuntolisä

Asuntolisää haetaan Ruotsin eläkevirastolta.

Eläkevirasto voi kertoa lisää asuntolisästä ja sen hakemisesta, puh. 0771-776 776.

Toimien kestoaika laskussa

Laskussa mainittua toimien kestoaikaa tai tehtyjä toimia koskevat kysymykset esitetään palveluntuottajalle.

Tilapäinen maksuvähennys

Kotipalvelu / päivätoiminta

 • Toimitetut ateriat on maksettava.
 • Turvahälyttimen maksua ei vähennetä mahdollisen poissaolon vuoksi.

Maksuvähennys kokopäivähoitoa tarjoavassa asunnossa

 • Poissaolosta on ilmoitettava viimeistään päivää ennen klo 12.00.
 • Sairaalassaolon tai muun poissaolon aikana kuukausimaksua vähennetään ensimmäisestä päivästä lähtien 1/30 kultakin poissaolopäivältä.
 • Vuokraa tai asumismaksua ei pienennetä.

Toimeentulovarauksen korottamista elinkustannusten kohoamisen vuoksi anotaan kunnalta kirjallisesti.

Lisätietoa saa maksunkäsittelijältä, johon saa yhteyden soittamalla kunnan vaihteeseen, puh. 08-581 690 00.

Maksuehdot

Lasku lähetetään kuukausittain jälkikäteen ja se on maksettava kuukauden viimeiseen arkipäivään mennessä. Alle 30 kruunun suuruisia maksuja ei peritä.

Maksujen muutokset

Maksuja voidaan joutua muuttamaan monessa eri tilanteessa.

Pääsääntönä on se, että maksua muutetaan seuraavana kuukautena siitä, kun uudet olosuhteet tulivat tietoon.

Maksua voidaan muuttaa seuraavissa tapauksissa:

 • Tulojen tai asumiskustannusten muuttuessa. Muutoksista on ilmoitettava maksunkäsittelijälle.
 • Maksujen vuosittaisen uudelleenlaskemisen yhteydessä. Kunta pyytää sinulta tietoja kerran vuodessa.
 • Perhesuhteiden muuttuessa. Muutoksista on ilmoitettava avuntarpeenkäsittelijälle.
 • Olosuhteissa, jotka edellyttävät toimeentulovarauksen korottamista.
 • Jos asuntolisää tai muita avustuksia on myönnetty tai ne on lakkautettu.
 • Hintaperusmäärää muutettaessa. Tästä päätetään joka vuodenvaihteessa.

Saat yhteyden asiastasi vastaavaan maksunkäsittelijään soittamalla kunnan vaihteeseen, puh. 08-581 690 00.

Valitukset

Maksupäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen viimeistään kolmen viikon kuluttua päätöksen saamisesta.

Valitus lähetetään osoitteeseen:        Socialnämnden

                                                                  Upplands-Bro kommun

                                                                  196 81 Kungsängen

 

Voit tilata esitteen ”Miten maksun suuruus lasketaan” avuntarpeenkäsittelijältäsi tai maksunkäsittelijältä tai noutaa sen kunnan verkkosivustosta osoitteesta www.upplands-bro.selinkki toiselle sivustolle

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

På svenska

AVGIFTER OCH KOSTNADER

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

 • Hemtjänst
 • Trygghetslarm
 • Dagverksamhet
 • Avlösning i hemmet
 • Matdistribution
 • Servicehus
 • Särskilt boende med heldygnsomsorg
 • Tillfälligt boende (Korttidsvård)
 • Andra kostnader - Mat

Gäller från och med 1 januari 2016

AVGIFTER

tar ut avgifter för samtliga insatser inom hemtjänsten utom avlösning i hemmet, som är avgiftsfri.

Avgifter för dessa insatser ingår i maxtaxa. Maxtaxa för samtliga service- och omvårdnadsinsatser är högst 1 772 kronor/månad för år 2016.

Din avgift beror på vilken utförd tid du fått och på din inkomst och bostadskostnad.

Kostnad för mat ingår inte i maxtaxan.

Hemtjänst

Hemtjänstinsatser beviljas för dig som bor i ordinärt boende eller i servicehus. Hemtjänstinsatser ingår i maxtaxan och inkluderar såväl service- och omvårdnadsinsatser som ledsagning och matdistribution.

Avgiften är 159 kronor/utförd timme.

Trygghetslarm

Avgift för insatsen trygghetslarm är 175 kronor/månad. Samtalskostnader för larm och test kommer på din telefonräkning.

Dagverksamhet

Avgift för insatsen dagverksamhet är 53 kronor/dag. Kostnad för mat med

56 kronor/dag tillkommer.

Avlösning i hemmet

Insatsen avlösning i hemmet är avgiftsfri.

Matdistribution

Avgift för insatsen matdistribution är 10 kronor/levererad matlåda. Kostnad för mat med 39 kronor/matlåda tillkommer.

Servicehus

För boende i servicehus betalar du hyran för lägenhet till hyresvärden.

Särskilt boende med heldygnsomsorg

Service- och omvårdnadsavgift för dig som har insatsen särskilt boende med heldygnsomsorg är 1 772 per månad.

Kostnad för mat med 2 490 kronor/månad tillkommer.

Därutöver får du en räkning för lägenhetshyran från hyresvärden.

Tillfälligt boende (Korttidsboende)

Avgift i tillfälligt boende (korttidsvård) avser service- och personliga omvårdnadsinsatser. Avgiften är 53 kronor/dag.

Maxavgift är 1 772 kronor per månad.

Kostnad för mat med 80 kronor/dag tillkommer.

ANDRA KOSTNADER

Förutom avgifter för service- och omvårdnadsinsatser kan du ha andra kostnader som socialnämnden kommer att debitera.

Matkostnader ingår inte i maxtaxa, men i beräkningen av ditt minimibelopp tar vi hänsyn till matkostnader. Dessa matkostnader avser köp av matlåda eller måltidskostnader på särskilt boende, korttidsvård, dagverksamhet och kommunens övriga öppna verksamheter.

Matkostnader debiteras du genom socialnämndens räkning för äldre- och handikappomsorg.

VEM KAN JAG KONTAKTA I AVGIFTSFRÅGOR?

Bostadstillägg

Du kan ansöka om bostadstillägg (BTP) hos Pensionsmyndigheten.

Mer information och anvisningar om bostadstillägg ges av Pensionsmyndigheten, telefon 0771-776 776.

Utförd tid på räkningen

Vid frågor om antalet utförda timmar eller utförda insatser på räkningen, ska utföraren kontaktas.

Tillfällig reducering av avgiften

Hemtjänst / dagverksamhet

 • Frånvaro ska meddelas minst 7 dagar innan.
 • Det antal matportioner som levererats ska betalas.
 • Avgift för trygghetslarm reduceras inte vid ev. frånvaro.

Reducering av avgift för boende med heldygnsomsorg

 • Frånvaro ska meddelas minst 7 dagar innan.
 • Vid sjukhusvistelse eller annan frånvaro minskas avgiften från första dagen med 1/30 del per dag.
 • Hyran eller boendeavgiften reduceras inte.

Ansökan om högre förbehållsbelopp på grund av förhöjda levnadsomkostnader ska göras skriftligen till kommunen.

Mer information om detta kontakta avgiftshandläggare via kommunens telefonväxel

08-581 690 00.

Betalningsvillkor

Räkning skickas i efterskott per månad och ska vara betald sista vardagen i månaden. Avgift under 30 kronor debiteras inte.

Samlingsfaktura

Om två personer i samma hushåll har beslut om insatser från hemtjänsten, så kan man få en samlingsfaktura. Det innebär att en person i hushållet står som mottagare av fakturan, men bådas kostnader redovisas på samma faktura.

Kontakta kommunens avgiftshandläggare via kommunens växel 08-581 690 00, för anmälan.

Avgiftsändringar

En avgiftsändring kan bli aktuell i flera olika situationer.

Huvudregeln är att avgiften ändras i månaden efter att förhållanden har blivit kända.

Avgift kan ändras:

 • När inkomstförhållanden eller bostadskostnaden ändras. Du ska informera avgiftshandläggaren om detta.
 • I samband med årlig omräkning av avgifterna. en inhämtar uppgifter från dig en gång/år.
 • När familjeförhållandena ändras. Du ska informera biståndshandläggaren om detta.
 • I samband med omständigheter som föranleder högre förbehållsbelopp.
 • Om bostadstillägg eller andra bidrag har beviljats eller upört.
 • I samband med att prisbasbeloppet förändras. Beslutas i varje årsskifte.

Du kan kontakta ansvarig avgiftshandläggare via kommunens telefonväxel

08-581 690 00.

Överklagande

Avgiftsbeslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten, senast inom tre veckor från den dag då du fick underrättelse om beslutet.

Överklagandet ska adresseras till:     

                                                                  Upplands-Bro kommun

                                                                  196 81 Kungsängen

 

Du kan beställa informationsbroschyr  ”Hur beräknas min avgift” från din biståndshandläggare, avgiftshandläggare eller hämta broschyren från kommunens hemsida, www.upplands-bro.selinkki toiselle sivustolle

 

Kontakt

Relaterad information

Det finns ingen relaterad information angiven till denna sida.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-03-16
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen