Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Solängenin tukitoiminta

Solängenin tukitoiminta

Tuki- ja hoitoyksikköön kuuluvan Solängenin toiminta on suunnattu sellaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen, jotka tarvitsevat apua erilaisten vaikeuksien ja kriisitilanteiden ratkaisemiseen.

Keskeisellä sijalla on esimerkiksi kodin, vapaa-ajantoiminnan, koulun, lasten- ja nuortenpsykiatrian (BUP) ja hoitopalvelujen välinen yhteistyö. Solängenillä on kunnassa hyvä paikallistuntemus sekä laaja yhteysverkosto.

Henkilökuntaan kuuluu perheneuvojia, joilla on pitkä kokemus työstä lasten ja perheiden parissa. Perheneuvojat ovat peruskoulutukseltaan sosionomeja, sosiaalipedagogeja tai muun vastaavan koulutuksen saaneita. Tämän lisäksi ryhmän jäsenet ovat saaneet pitempikestoisen perheterapian, perustavan psykoterapian (nk. vaihe 1) ja lapsiin keskittyvän perheterapian jatkokoulutuksen.

Solängenin perhetyö perustuu järjestelmä- ja kiintymyssuhdeteoreettiseen perusnäkemykseen. Järjestelmäteorian perustana on ajatus siitä, että jokainen perheenjäsen vaikuttaa koko perheeseen ja että perhe on suurempi ja monimutkaisempi kokonaisuus kuin sen yksittäiset jäsenet. Yksilön muuttamiseksi hänet on nähtävä koko sosiaalisessa yhteydessään, ja oireet voivat ilmetä erilaisina eri perheenjäsenillä. Kiintymyssuhdeterapia tarkoittaa niitä malleja, joita me käytämme luodessamme läheisiä suhteita muihin ihmisiin. Nämä mallit luodaan jo pienenä ja vaikuttavat meihin vielä aikuisiässäkin.

Solängen tarjoaa erilaisia toimenpiteitä, niin erilaisia palveluja ilman avuntarvepäätöstä (avoin perhetuki) kuin myös tukea sosiaalipalvelulain 4. luvun 1. §:n mukaisen selvityksen ja päätöksen jälkeen.

Jos sinulla on vakavia huolia tai murheita, voit soittaa Upplands-Bron kunnan sosiaalipalveluun kunnan vaihteen kautta ja hakea apua/perheneuvontaa. Teemme selvityksen saatuamme hakemuksesi. Lasten ja nuorten yksikkö tekee päätöksen asiassa ennen mahdollisen toimenpiteen käynnistämistä.

Perhehoitoa käytetään tässä yläkäsitteenä Solängenin avuntarvepäätöstä edellyttävistä avohoitotoimista. Monissa perheissä ongelmat vaivaavat koko perhettä, ja meidän tehtävänämme on auttaa perheitä yhdessä löytämään keinoja tilanteensa parantamiseen. Pyrimme ennen kaikkea edistämään keskustelua ja lisäämään luottamusta lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa ja muiden verkostoon kuuluvien tärkeiden henkilöiden välillä. Toimet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja me toimimme sosiaalisihteerin toimeksiannosta. Päätämme yhdessä perheen kanssa työn tavoitteista. Laadimme hoitosuunnitelman pohjalta osatavoitteita, jotka dokumentoidaan toteutussuunnitelmaan. Työmenetelmät sovitetaan erikseen kunkin perheen ja asetettujen tavoitteiden mukaan.

Avoin perhetuki tarkoittaa, että vanhemmat voivat kääntyä suoraan Solängenin puoleen ja varata perheneuvojalta korkeintaan viisi keskustelukertaa. Voimme keskuksella kaikista vanhemmuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvistä asioista. Soita kunnan vaihteeseen ja pyydä saada yhteys ”Solängenin perhetukeen”. Puhelimeen vastaa perheneuvoja. Vanhempaintuki on vaitiolovelvollisuuden alaista emmekä tee muistiinpanoja. Keskustelut käydään lasten näkökulmasta.

Käyntiosoite:

G:a Landsvägen 2, Kungsängen
Solängen

Solängen är en del av Stöd- och behandlingsenheten och riktar sig till barn, ungdomar och deras familjer som behöver hjälp med att lösa olika svårigheter och kriser.

Samverkan med exempelvis hemmet, fritiden, skolan, BUP, sjukvården är centralt. Solängen har god lokalkännedom samt ett upparbetat kontaktnät i kommunen.

Personalgruppen består av familjebehandlare med lång erfarenhet av arbete med barn och familjer. Familjebehandlarnas grundutbildning är socionom, socialpedagog eller annan likvärdig utbildning. Utöver detta har gruppen längre vidareutbildning.

Familjearbetet på Solängen bottnar i en system- och anknytningsteorisk grundsyn. Systemteori bygger på tanken att varje medlem i en familj påverkar hela familjen och att familjen som helhet blir något större och komplexare än dess enskilda medlemmar. För att arbeta med förändringar hos individen behöver denne ses i hela sitt sociala sammanhang och symptom kan flytta runt och ta sig olika uttryck hos familjemedlemmarna. Anknytningsteori handlar om de mönster vi har när vi skapar nära relationer till andra människor och hur dessa grundläggs hos det lilla barnet och sedan fortsätter i vuxen ålder och det påverkar oss.

Solängen erbjuder en rad olika insatser, dels som service utan beslut om bistånd (det öppna föräldrastödet) och dels som bistånd efter utredning om behov och beslut enligt socialtjänstlagen Sol 4 Kap 1§

Ring till socialtjänsten i Upplands-Bro kommun, via växeln, för ansökan om bistånd/ familjebehandling om du upplever allvarlig oro och stora bekymmer. En utredning görs efter din ansökan om stöd. Och beslut fattas på barn- och ungdomsenheten innan insatsen kan komma igång.

Insatsen familjebehandling används här som en paraplybeteckning för biståndsbedömda öppenvårdsinsatser på Solängen. I många familjer har problemen kommit att styra hela familjen och vårt arbete är inriktat på att stödja familjen att tillsammans hitta utvägar för att bättre hantera sin livssituation. Vi har särskilt fokus på att återskapa dialog och öka tilliten mellan barn och ungdomar och deras föräldrar och andra betydelsefulla personer i nätverket. Insatsen bygger på frivillighet och vi arbetar på uppdrag från socialsekreterare. Tillsammans med familjen kommer vi överrens om målen för arbetet där vårdplanen ligger till grund och arbetar därefter utifrån delmål vilket dokumenteras i genomförandeplanen enligt BBIC. Arbetssättet anpassas till varje familj och de mål som satts upp.

Det öppna föräldrastödet innebär att föräldrar kan vända sig direkt till Solängen för stöd i sitt föräldraskap upp till fem samtal. Alla frågor kring föräldraskap och relationer i familjen är välkomna. Ring till kommunens växel och fråga efter ”Solängens föräldrastöd”. Du får prata direkt med en familjebehandlare. Föräldrastödet omfattas av sekretess och det förs inga journaler.

Samtalen förs utifrån ett barnperspektiv.

Besöksadress:

G:a Landsvägen 2, Kungsängen

Kontakt

Relaterad information

Det finns ingen relaterad information angiven till denna sida.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-02-23
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen