Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Lasten oikeudet

Lasten oikeudet

Lasten oikeudet on kirjattu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen Sopimuksen

mukaisesti lapsia koskevissa toimenpiteissä on ajateltava aina lasten parasta. Lapsilla tarkoitetaan sopimuksen mukaan kaikkia alle 18-vuotiaita henkilöitä. Sopimuksella ei ole Ruotsissa lain voimaa, mutta olemme sitoutuneet noudattamaan sen suosituksia.

Vanhempainkaari

Vanhempainkaaressa on määritetty vanhempien velvollisuudet lapsiaan kohtaan sekä se, millaiseen huolenpitoon lapsilla on oikeus. Nämä määräykset sekä ennen kaikkea sosiaalipalvelulaki (SoL) muodostavat perustan sosiaalipalvelun työlle lapsiperheiden parissa.

Sosiaalipalvelulaki

Sosiaalipalvelulain mukaisesti sosiaalipalvelun on esimerkiksi taattava, että kunnassa asuvat lapset saavat kasvaa turvallisissa oloissa. Sosiaalipalvelun tulee kiinnittää erityistä huomiota sellaisiin lapsiin, jotka ovat vaarassa kehittyä itseään vahingoittavalla tavalla. Lasten paras tulee aina laittaa etusijalle. Sosiaalipalvelun tulee sen vuoksi läheisessä yhteistyössä perheiden kanssa huolehtia siitä, että huonoissa oloissa kasvavat lapset saavat tarvitsemansa tuen ja suojan.

Jos lapsen kannalta on parasta asua ja saada hoitoa kodin ulkopuolella, sosiaalipalvelun on varmistettava, että lapsi saa tällaista hoitoa. Jos lapsi on vaarassa joutua jollakin tavalla kaltoinkohdelluksi, sosiaalipalvelun tulee antaa lapselle ja tämän vanhemmille neuvoja, tukea ja hoitoa. Arvioitaessa lapsen tarpeita on aina ajateltava hänen parastaan. Sosiaalipalvelun velvollisuutena on sen vuoksi selvittää, millaista tukea ja turvaa lapsi tarvitsee (sosiaalipalvelulain 11. luku 1. §).


Barns rättigheter

I FN:s barnkonvention anges barns rättigheter

I konventionen sägs det att barnets bästa skall komma i första rummet vid åtgärder som rör barn. Med barn avser konventionen alla människor under 18 år. Konventionen gäller inte som lag i Sverige, men vi har förbundit oss att följa de rekommendationer som den ger.

Föräldrabalken (FB)

I föräldrabalken finns bestämmelser om vilka skyldigheter föräldrar har mot sina barn och vilken omsorg barnen har rätt till. Det är dessa bestämmelser och framför allt socialtjänstlagen (SoL) som utgör grunden för socialtjänstens arbete med barnfamiljer.

Socialtjänstlagen

I socialtjänstlagen står till exempel att socialtjänsten skall verka för att barn som bor i kommunen skall få växa upp under trygga förhållanden. Särskild uppmärksamhet ska socialtjänsten ägna de barn som riskerar att utvecklas på ett sätt som kan vara till skada för dem. Barnets bästa ska alltid vara i fokus. Socialtjänsten ska därför, i nära samarbete med familjerna, se till att barn som inte har det bra får det stöd och det skydd de kan behöva.Om det är bäst för barnet att få bo och vårdas utanför det egna hemmet, måste socialtjänsten se till att barnet får sådan vård. Om ett barn riskerar att fara illa på något sätt så är det socialtjänstens uppgift att bistå barn och föräldrar med råd, stöd, behandling och vård. Barnets bästa skall alltid stå i centrum vid bedömningen av vad barnet behöver. Det innebär att socialtjänsten har en skyldighet att utreda barnets behov av stöd och skydd (11 kap 1 § SoL).

Kontakt

Relaterad information

Det finns ingen relaterad information angiven till denna sida.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-02-23
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen