Välkommen
till Kultur Upplands-Bro
Kultur

Koulutervedenhuolto

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on seurata oppilaiden kehittymistä, ylläpitää ja parantaa heidän psyykkistä ja fyysistä terveyttään sekä edistää terveitä elämäntapoja hyvässä oppimisympäristössä. Oppilaille tarjotaan rokotuksia lasten kansallisen rokotusohjelman mukaisesti. Sosiaalihallituksen suuntaviivojen mukaisesti kouluterveydenhuolto osallistuu koulun järjestelmälliseen työympäristötyöhön sekä tarjoaa tietynikäisille lapsille terveyskäyntejä, joiden aikana lapsille annetaan tietoa terveys- ja riskitekijöistä, kuten ravinnosta, unesta, yhdyselämästä ja päihteistä. Kahdeksasluokkalaisten terveyskeskusteluun kuuluu myös terveydellinen opinto- ja ammatinvalinnanohjaus.

Vasta maahan muuttaneille oppilaille tarjotaan aina terveyskäynti, jolloin tarkistetaan oppilaan rokotustilanne ja päätetään rokotusten täydennystarpeesta. Tulkin apu, jälkitoimenpiteet ja dokumentointi mukaan lukien aikaa kuluu noin kaksi tuntia oppilasta kohti.

Kouluterveydenhoitajat tarjoavat yksinkertaisia hoitotoimia ja oppilaiden tarpeen mukaista kouluterveydenhuoltoa ennalta suunnittelemattomina vastaanottoaikoina, nk. ”avoimella vastaanotolla”.

Erityistä huomiota kiinnitetään erityistukea tarvitseviin oppilaisiin sekä oppilaisiin, joilla on nk. elämäntapoihin liittyviä terveysriskejä, yhteistyössä oppilaan, huoltajan, muun oppilashuoltohenkilöstön ja koulun opettajien kanssa.

Kouluterveydenhoitajat osallistuvat oppilashuolto- ja kriisiryhmiin sekä allergia- ja työsuojelukierroksiin ja jakavat lääkinnällistä osaamistaan.

Lisäksi kouluterveydenhoitajat valvovat, ettei oppilaiden omanarvontuntoa loukata koulussa ja että koulussa on hyvä valmius myös muun loukkaavan erityiskohtelun torjumiseksi.

Upplands-Bron kunnan viiden kouluterveydenhoitajan tavoitteena on olla oppilaiden, vanhempien ja koulujen henkilökunnan käytettävissä. Kouluterveydenhoitajien työaika on kuitenkin jaettu kymmenen eri koulun kesken, joten missään peruskoulussa ei ole kouluterveydenhoitajaa paikalla joka päivä.

Lapsiin erikoistunut koululääkäri työskentelee kouluterveydenhuollon neuvonantajana. Lääkärin työalueeseen kuuluvat kunnan kaikki peruskoulut.

Kouluterveydenhuolto osallistuu kunnan/maakäräjien kansanterveystyöhön.


Skolhälsovården

Skolhälsovårdens uppdrag är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor i en bra inlärningsmiljö. Eleverna erbjuds vaccinationer enligt Nationella barnvaccinationsprogrammet. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer medverkar skolhälsovården i skolans systematiska arbetsmiljöarbete samt erbjuder eleverna hälsobesök i nyckelåldrar för att öka deras egen kunskap om frisk- och riskfaktorer såsom mat, sömn, samlevnad och droger. I hälsosamtalet i år 8 ingår även medicinsk studie- och yrkesvägledning.

Nyinvandrade elever erbjuds alltid hälsobesök. Där tar man reda på elevens vaccinationsstatus och tar ställning till vad som behövs kompletteras. Tidsåtgång med tolk, efterföljande åtgärder och dokumentation uppgår till ca. två timmar per elevbesök.

Skolsköterskorna tillhandahåller enklare sjukvårdsinsatser och skolhälsovård utifrån elevernas egna upplevda behov, på icke planerade mottagningstid, s.k. "öppen mottagning".

Elever i behov av särskilt stöd samt elever med s.k. livsstilsrelaterade hälsorisker uppmärksammas särskilt, i samarbete med eleven, vårdnadshavare, övrig elevvårdspersonal och skolans pedagogiska personal.

Skolsköterskorna medverkar i elevvårdsgrupper, krisgrupper, allergi- och skyddsronder och bistår med sin medicinska kompetens.

Skolsköterskorna bevakar också att elevernas egenvärde inte kränks i skolan och att beredskap mot annan kränkande särbehandling är god.

De fem skolsköterskornas målsättning är tillgänglighet för elever, föräldrar och personal, dock är deras tjänstgöringstid förlagd på tio olika skolor och därmed har ingen grundskola skolsköterska påp plats varje dag.

Skolläkaren, som är barnspecialist, arbetar konsultativt inom skolhälsovården. Uppdraget omfattar samtliga grundskolor.

Skolhälsovården är delaktig i kommunens/landstingets pågående folkhälsoarbete.

Kontakt

Relaterad information

Det finns ingen relaterad information angiven till denna sida.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-05-18
Biljettskrivare

Biljett­­information

Flera av våra evenemang har fri entré, vissa behöver du anmäla dig till medan andra har drop-in. Till våra gästspel och filmvisningar behöver du köpa biljett.

Mer biljettinformation


Foto på Kulturhuset

Öppettider och
Hitta hit

Hitta till Kulturhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro Centrum och läs om tillgängligheten.

Våra öppettider och information

Novelltävling

Delta i vårens stora novelltävling!

Upplands-Bro bibliotek utlyser en novelltävling för dig som är
mellan 9 och 19 år.

Läs mer om tävlingen