Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Projekt för förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet som genomfördes 2014

Bild: Lejondalsvägen

Under 2014 genomfördes flera projekt för att öka trafiksäkerhet och tillgänglighet på kommunens gator och vägar. Det trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande arbetet har sin grund i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet som uppdateras varje år.

Under 2014 genomfördes flera projekt för att öka trafiksäkerhet och tillgänglighet på kommunens gator och vägar. Dessutom påbörjades utredningsarbete för ytterligare några projekt som planeras genomföras de kommande åren.


Ny belysning på gång- och cykelväg mellan Gamla Landsvägen och Tallrisvägen

Gång- och cykelvägen mellan Gamla Landsvägen och Tallrisvägen används till stor del av barn som bor i de södra delarna av Kungsängen och som går i Bergaskolan. Ny belysning har satts upp för att göra gång- och cykelvägen tryggare och säkrare.


Parkeringen vid Bergaskolan

Bergaskolans parkering har byggts om med nya refuger, kantstenar och avlämningsplatser för att öka trafiksäkerhet och framkomlighet. Dessutom har övergångsstället över Gamla Landsvägen fått ny utformning och tillgänglighetsanpassats.

Bild: Bergaskolans parkering

Bergaskolans parkering

Övergångsställe över Ginnlögs väg

För att öka trafiksäkerheten vid övergångsstället vid Assurs väg har bullerremsor målats upp och övergångsstället har försetts med aktiva varningssystem i form av blinklampor.


Övergångsställe vid Kungsängens IP

För att få ner hastigheterna och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister som ska ta sig mellan Brunna och Kungsängen via Gröna dalen har övergångsstället byggts om, tillgänglighetsanpassats och försetts med chikaner, mittrefuger samt förbättrad belysning.


Lejondalsvägen, etapp 1

För att öka framkomligheten för räddningstjänsten har busshållplatserna vid Rosenlundsvägen på Lejondalsvägen byggts om. Dessutom har busshållplatserna försetts med nya gånganslutningar. Övergångsstället strax söder om busshållplatserna har tillgänglighetsanpassats och försetts med mittrefug. Slutligen har den förut grusbelagda gång- och cykelvägen mellan Lejondalsvägen och Björklyckestigen asfalterats.


Övergångsställe över Bygdegårdsvägen

Vid övergångsstället vid korsningen mellan Skolvägen och Bygdegårdsvägen har trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomförts. Ett problem har varit att fordon genat över gångbanan vid avstängningen på Skolvägen. Bommar har satts upp för att förhindra detta. Dessutom har kraftig slyröjning utförts för att förbättra sikten vid övergångsstället.


Övriga projekt

Många barn som bor i Håbo-Tibble går i Tjustaskolan, vilket medför att det finns behov av en trafiksäker gång- och cykelväg. Projektet försvåras emellertid av komplicerade väghållar- och markägoförhållanden. En utredning har därför gjorts för att undersöka vilka möjligheterna är att genomföra projektet genom exempelvis servitut.

Ett annat projekt med komplicerade markägoförhållanden är de nya busshållplatserna som planeras vid Enköpingsvägen, strax söder om Österhagen. Här äger kommunen varken marken för det planerade hållplatsläget eller är väghållare för den anslutande Skogsbackavägen. En utredning har därför gjorts för att undersöka vilka möjligheterna är att genomföra projektet.

Relaterad information

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-01-12