Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Resultat plansamråd

Plansamråd pågick från och med 30 juni till och med den 10 december 2014.

Arbetet handlar om att ta fram en genomgripande strategi för landsbygdsutvecklingen. Det första steget var att ta fram ett förslag till program för översiktsplanering av landsbygden och att föra dialog kring detta hösten 2013.

Läs gärna mer under "Resultat programsamråd".

Det andra steget var att ta fram ett förslag till Landsbygdsplan där en levande landsbygd eftersträvas.

Framsida av planförslag, samrådshandling juni 2014: Förslag till fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro, Landsbygdsplan FÖP 2014

Plansamrådet

Under sommaren och hösten 2014 fanns tre möjligheter att bidra till det pågående arbetet med Landsbygdsplanen.

1. Workshop torsdagen den 27 november klockan 14-17 i Kulturhuset i Kungsängen. Föranmälan krävdes.

Dokumentation från workshopen.PDF

2. Öppet hus tisdagen den 2 december i Kulturhuset i Kungsängen. Vi fanns på plats mellan klockan 17 och 19.

3. Skriftliga synpunkter kunde du lämna under hela samrådstiden.

Enligt beslut i Kommunstyrelsen den 11 juni § 105 sändes förslag till fördjupad översiktsplan av landsbygden i Upplands-Bro, Landsbygdsplan FÖP 2014, ut för samråd i enlighet med PBL SFS 2010:900, den 30 juni 2014. Samrådshandlingarna är ett förslag till fördjupning av Upplands-Bros kommunövergripande översiktsplan, ÖP 2010.

Läs mer om översiktsplan, ÖP 2010länk till annan webbplats

Förslaget till Landsbygdsplan FÖP 2014 beskriver och förtydligar ytterligare förutsättningarna för och inriktningen på den översiktliga planeringen för landsbygdens olika delar i Upplands-Bro. Samrådshandlingen ger förslag på utvecklingsinriktningar och bebyggelseriktlinjer. Den långa samrådstiden berodde på att förslaget fortfarande var öppet och övergripande i sin karaktär och att kommunen därför ville bedriva ett aktivt samråd. Vissa delar har fördjupats sedan programsamrådet medan andra återstår.

Fokus för detta samråd var att välja utvecklingsinriktning för landsbygden. En scenariobeskrivning för år 2030 med en utblick mot år 2050 presenteras. I förslaget presenteras ett huvudalternativ för utvecklingen på landsbygden vilket jämförs med ett så kallat nollalternativ. Ett tematiskt tillägg för vindkraft samt generella bebyggelseriktlinjer för huvudalternativet föreslås. Ett förslag på rubrikinnehåll för geografiska inzoomningar presenteras också.

Till planförslaget hör en sammanfattning av planeringsförutsättningar på landsbygden. Detta dokument består av utvalda kartor från ÖP 2010, vilkas aktualitet vi ville samråda om. Tillsammans med planförslaget medföljde en Konsekvensbeskrivning som också utgör en miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i Miljöbalken.

Dialogen med myndigheter, grannkommuner med flera samt boende och verkande på Upplands-Bros landsbygd fortsatte under hösten i form av medborgardialog och riktade samrådsmöten med flera interna och externa remissinstanser.

Ett brev med information om samrådet skickades ut till större markägare i kommunen, de som hade varit aktiva under programsamrådet och de som tidigare har yttrat sig över Översiktsplan 2010.

Ett vykort med information om samrådet skickades till boende och verksamma på Upplands-Bros landsbygd.

Samrådstid var från 2014-06-30 till och med 2014-12-10. Förslaget fanns utställt på biblioteken i Bro och Kungsängen samt i kommunhuset i Kungsängens centrum.

Synpunkter på förslaget skulle senast den 10 december skriftligen framföras till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen. Eller via e-post till kommunstyrelsen@upplands-bro.se.

Relaterad information

Det finns ingen relaterad information angiven till denna sida.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-12-21