Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Ordlista

Avfall 


Varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Det finns en förteckning över avfallskategorier i avfallsförordningen (2011:927).

Biogas 

Gas som bildas vid syrefri nedbrytning av biologiskt material, huvudsakligen bestående av metan och koldioxid.

Brännbart avfall

Avfall som brinner utan energitillskott efter att förbränningsprocessen startat.

Bygg- och rivningsavfall

Avfall som uppkommit vid nybyggnad, tillbyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad.

Deponi

Kontrollerat upplag för avfall som inte avses flyttas (förr kallad soptipp).

Därmed jämförligt avfall

Med avfall från annan verksamhet som är jämförligt med hushållsavfall menas avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall, städavfall och avfall från hygienutrymmen.

Elektriskt och elektroniskt avfall

Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk eller elektronisk funktion. Omfattas av producentansvar.

Farligt avfall

Avfall som har en eller flera farliga egenskaper, till exempel giftigt, cancerframkallande, explosivt eller brandfarligt. Formellt sett avfall som är markerat med särskilda varningsskyltar (i bilaga 2 till Avfallsförordningens 4 §).

Fastighetsnära insamling

Insamling på eller i direkt anslutning till de fastigheter där avfallet uppkommit.

Grovavfall

Avfall som uppkommer vid normalt boende och som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i ordinarie sopbehållare.

Avfallshantering

En verksamhet eller en åtgärd som utgörs av insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall.

Hushållsavfall

Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Exempel på avfall från hushåll: sopor, köksavfall, latrin, slam från slambrunnar och slamtankar, grovsopor, fett från fettavskiljare, läkemedelsrester och farligt avfall. Avfall från annan verksamhet som är jämförligt med avfall från hushåll är t ex städsopor, avfall från personalmatsalar, storkök och livsmedelsbutiker, toalettavfall mm.

Insamling 

Uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport.

Kompostering

Biologisk hantering där biologiskt avfall bryts ner under förbrukning av syre (jämför rötning).

Källsortering

Sortering eller separering av avfall på samma plats där avfallet uppkommit, till exempel i hushållet.

Matavfall

Biologiskt lättnedbrytbart avfall, dvs. den del av det organiska avfallet som på kort tid kan brytas ner i biologiska processer (jämför organiskt avfall).

Miljöstation

En avlämningsplats på Kretsloppscentralen för oljor, lösningsmedel, kemikalier, batterier mm.

Organiskt avfall

Avfall som innehåller organiskt kol, såsom biologiskt avfall och plastavfall. Det biologiska avfallet kan uppdelas i vegetabilisk och animalisk fraktion.

Producent 

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet ger upphov till avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl.

Producentansvar

Skyldighet för producent att se till att det avfall som producenten ger upphov till samlas in, transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas. Med bortskaffande avses bland annat deponering av avfall i eller på marken.

Restavfall

Hushållsavfall som blir kvar efter att matavfall och förpackningar sorterats ut.

Rötning

Anaerob (syrefri) behandlingsmetod för bioavfall där biogas bildas (jämför kompostering).

Återanvändning

Användning av en kasserad produkt utan föregående förädling. Det vill säga den kasserade produkten används igen på samma sätt, till exempel återanvändning av lastpallar.

Återvinning

Med återvinning avses bland annat materialåtervinning, energiutvinning, kompostering och annan biologisk behandling.

Återvinningscentral/ Kretsloppscentral

En mottagningsplats för hushållens grovavfall. Platsen är försedd med containrar/ behållare för sortering i olika materialslag. Förkortas ofta som ÅVC/ KLC.

Återvinningsstation

En avlämningsplats för hushållens returpapper och förpackningar av glas, plast, metall och kartong. Återvinningsstationerna är även utrustade med mottagningsbehållare för småbatterier och vanligen också med behållare för insamling av kläder. Förkortas ÅVS.


Källor: RVF - Svenska Renhållningsverksföreningen, Svensk avfallsterminologi (1998, AFR rapport 217), 1000 Terms in Solid Waste Management (1992, ISWA) samt Svensk Författningssamling och Naturvårdsverkets Författningssamling

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall
08-581 690 00
va.avfall@upplands-bro.se

VA-jour
070-235 21 06

Kundtjänst för slam och fett
08-558 061 60
slamtomning@relita.se
Jourtelefon: 0771-10 35 00

Relaterade länkar

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-01-04