Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Materialåtervinning av elavfall

Med allt elavfall som samlas i Sverige per år skulle vi kunna fylla Globen mer än två gånger.

Så här går det till!


De el-produkter som samlas in från mottagningsplatserna, till exempel Brunna eller Skällsta kretsloppscentral, transporteras till någon av de ca 20 återvinningsanläggningar som El-Kretsen har tecknat avtal med. Vid anläggningarna lossas och registreras produkterna, därefter följer en så kallad förbehandling. Förbehandling innebär att produkterna sorteras och demonteras. Demonteringen görs dels för att ta bort miljöfarliga ämnen och komponenter som kräver särskilt omhändertagande och dels för att separera material exempelvis metaller och plast för att dessa ska kunna återvinnas effektivt i processer som är specifika för varje material. Hur mycket förbehandling som krävs varierar mellan olika produkter, det beror på vilka material och miljöfarliga ämnen som produkterna innehåller och hur svåra dessa är att separer.

Återvinningen sker i fem olika fraktioner, diverse elektronik, stora vitvaror, kylskåp och frysar, ljuskällor samt batterier. Respektive fraktion har sin särskilda förbehandlings- och återvinningsprocess som närmare beskrivs nedan.

Här kan du se en film om hur insamlingen och materialåtervinningen av elavfall går till.länk till annan webbplats

Diverse elektronik


Gruppen diverse elektronik är den största produktgruppen i återvinningssystemet, den står för över hälften av den totala vikten som samlas in och återvinns. Det är också den grupp som har den mest varierande produktfloran. Gruppen omfattar små och medelstora produkter som exempelvis TV-apparater, mikrovågsugnar, dammsugare, leksaker, verktyg, telekom-produkter m.m. Många av dessa produkter behandlas i samma processer medan andra måste sorteras ut för särskild behandling. Vissa produkter som exempelvis TV-apparater förbehandlas manuellt medan andra produkter kan förbehandlas i automatiska processer. Batterier, kvicksilverreläer och kondensatorer innehållande PCB är exempel på vanliga och ofta förekommande farliga komponenter som demonteras ur produkterna. När de miljöfarliga ämnena tagits bort kan metalldelarna återvinnas. Metallåtervinningen sker på smältverk där återvunnet koppar, aluminium och järn används som råvara i nya produkter. Datorer, mobiltelefoner och andra IT-produkter innehåller små mängder ädelmetaller vilka också återvinns, exempelvis kan vissa kretskort innehålla guld och/ eller silver. Vissa plaster och glas kan också materialåtervinnas. Övriga plaster, tyg och trä återvinns genom energiåtervinning. Den sker på förbränningsanläggningar där värmen utnyttjas till fjärrvärme eller produktion av elektricitet. Rökgaserna renas och fångar upp eventuella föroreningar.

Stora vitvaror


Gruppen stora vitvaror består främst av diskmaskiner, tvättmaskiner och spisar. Dessa produkter kan innehålla kondensatorer med miljöfarliga ämnen exempelvis PCB. Dessa måste demonteras innan vitvarorna kan tuggas sönder i stora så kallade fragmenteringsanläggningar. Efter att vitvarorna tuggats sönder separeras metallerna som sedan kan materialåtervinnas och användas i nya produkter. Vitvarorna består främst av stål men även aluminium och koppar.

Kylskåp och frysar


Äldre kylskåp och frysar innehåller köldmedia och isolering innehållande freoner. Freoner bidrar till växthuseffekten och är ozon nedbrytande. Freonerna omhändertas i två steg. I det första steget punkteras kylkretsen varefter köldmediet sugs ut med hjälp av vakuum. Efter att kylkretsen är tömd demonteras kompressorn och systemet töms på olja. I steg två sönderdelas kylmöbeln i en sluten process för att kunna tillvarata freonet i isoleringen. När freonerna är omhändertagna separeras metaller och plaster för att återvinnas som råvara i nya produkter. Freonerna förbränns och destrueras vid väldigt höga temperaturer eller omvandlas till saltvatten.

Ljuskällor


Lyspulvret i lysrör och lågenergilampor innehåller kvicksilver. Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och är ett hot mot både miljön och människors hälsa. Återvinning av lysrör och lågenergilampor har som främsta syfte att driva ut kvicksilver från lyspulvret och omhänderta detta på ett säkert och kontrollerat sätt. Alla ljuskällor som samlas in av El-Kretsen transporteras till Sweden Recycling i Hovmantorp. Där krossas lamporna i ett slutet system och tvättas sedan i en vätska som oxiderar och binder kvicksilver. Lyspulver och kvicksilver frigörs ur vätskan till slutna behållare. Det renade glaset sänds till glasåtervinnare där det smältes ner och återvinns vid nytillverkning av glasflaskor och konservburkar. Metall och elektronikavfall går till specialiserade återvinningsföretag som materialåtervinner metaller och energiåtervinner plast. Det separerade lyspulvret kan återanvändas vid nytillverkning av lysrör och lågenergilampor. Övriga lamptyper som exempelvis glöd- och LED-lampor behandlas i samma process som lysrören och lågenergilampor.

Batterier


Enligt det nya batteridirektivet får inga batterier deponeras vilket innebär att alla batterityper måste förbehandlas. El-Kretsens system omfattar dels bärbara batterier med en vikt under 3 kg som antingen lämnas löst till mottagningsplatserna och dels inbyggda batterier som demonteras ur produkter vid förbehandlingen. Vid förbehandlingen krossas batterierna och sedan kan metallhöljen och reaktionskänsliga material inuti batterierna separeras på ett säkert sätt. Kvicksilverbatterier behandlas av specialiserade kvicksilveråtervinnare. Därefter kan de separerade materialen skickas antingen till smältverk för att materialåtervinnas eller till producenter för att återanvändas i nya batterier. Olika batterityper förbehandlas och återvinns på olika sätt.

Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall
08-581 690 00
va.avfall@upplands-bro.se

VA-jour
070-235 21 06

Kundtjänst för slam och fett
08-558 061 60
slamtomning@relita.se
Jourtelefon: 0771-10 35 00

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-01-29