Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

För företagare

Hushållsavfall och verksamhetsavfall

Företag/verksamheter ger upphov till avfall av två typer som skiljer sig åt vad gäller ansvar och regelsystem:

1. Avfall som är direkt kopplat till den verksamhet som företaget bedriver definieras som "verksamhetsavfall". Hit räknas produktionsavfall, spill, kasserad utrustning etc. 

2. Avfall som är jämförligt med hushållsavfall och uppkommer som en direktföljd av att människor uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Hit räknas matavfall, städavfall och avfall från hygienutrymmen. Detta avfall benämnes "hushållsavfall".

Alla företag är skyldiga att själva sörja för att verksamhetsavfallet omhändertas på ett sätt som uppfyller gällande lagstiftning på området.

Alla företag som ger upphov till hushållsavfall enligt definitionen ovan är skyldiga att anlita kommunens insamlingssystem för hushållssopor.

Frågor om hämtning, abonnemang, avgifter etc bevaras av kontaktcenter VA & avfall, telefon: 08-581 690 00

Matavfall från verksamheter

Genom att sortera ut matavfall bidrar man till en bättre miljö. Av matavfall framställs biogas som kan användas bl a som drivmedel och biogödsel som går tillbaka till jordbruksmarkerna.

Upplands-Bro kommunen påbörjade matavfallsinsamling i vår 2014. Införandet av matavfallsinsamling sker områdevis och just nu pågår insamlingen främst från villahushållen.

För att börja med matavfallsinsamling måste verksamheter anmäla sig till kommunen. I avfallstaxan skiljer sig avgifter för sophantering beroende på mängder matavfall som genereras av verksamheter.

Verksamheter som inte sysslar med livsmedel och genererar mindre mängder av matavfall t ex från sin personallokal har matavfallsinsamling som ingår i abonnemanget.

Verksamheter som har registrerad livsmedelsanläggning (t.ex. restauranger, storkök, livsmedelsbutiker, café etc.) och genererar stora mängder av matavfall måste betala för hämtning av matavfall separat.

Matavfallet hämtas i oventilerade 140 liters kärl varje vecka mot avgift om 1 500 kr per år och kärl. Antalet matavfallskärl justeras efter behov.

Viktigt att tänka på:

  • I kärlet måste det finnas en insatssäck som inte ingår i abonnemanget.
  • Kärlet får inte bli för tungt för manuell hantering
  • Inget förpackat matavfall får slängas i kärlet
  • Ofärgade pappersservetter får slängas i matavfallet

Intresseanmälan matavfallsinsamling för verksamheter finns under blanketter→Miljö, avfall och avlopp eller så kan du klicka härPDF.

Kontakta kontaktcenter för VA & avfall för mer information.

Kommunens kretsloppscentraler (KLC)

För verksamhetsutövare (företagare och föreningar) gäller andra regler på kretsloppscentralen än för privatpersoner bosatta i kommunen.

KLC finansieras inte via kommunalskatten utan via avfallstaxan. I taxan för verksamhetsutövare ingår inte den del som finansierar KLC, därför måste alltid verksamheter betala när de lämnar avfall på KLC.

Företagare kan mot avgift lämna grovavfall, som liknar hushållens grovavfall vid kommunens kretsloppscentraler. Kontakta alltid personal på platsen när du kommer till kretsloppscentralen som företagare för vidare anvisningar. Du får lämna ditt avfall efter det att avfallet kategoriserats och fakturaunderlaget är registrerat. Byggavfall (avfall som uppstår vid om- och nybyggnation) upp till 2 kbm får lämnas på KLC mot avgift.

Företagare får inte lämna farligt avfall och däck på KLC utan ska anlita entreprenör för detta (se exempel under fliken kontakt).

Avfall med producentansvar t ex visst elavfall (i mindre mängd), batterier och förpackningar kan lämnas på kretsloppscentralen utan kostnad.

När kan du bedömas vara verksamhetsutövare?

  • Samtliga som kommer i bil med företagsbeteckning (ej tjänstebil) eller som har släpkärra med företagsbeteckning debiteras avgift
  • Du kommer i en bil som är utlandsregistrerad.
  • Har du företagsbil eller lastbil kan du betraktas som företagare.
  • Du har sådant avfall som uppenbarligen inte kommer från eget hushåll.
  • Detsamma gäller om du arbetat/arbetar åt någon privatperson och hjälper denna att kasta.
  • Bilar/småbussar/pickups som uppenbarligen nyttjas i tjänst debiteras avgift.

Avgift

Fullständig information om avfallstaxan för verksamhet hittar du här: AvfallstaxaPDF

Recycla.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en rikstäckande handelsplats för återvinning av skrot, avfall, returpapper och annat. Tjänsten är en kostnadsfri service till företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner som vill hitta rätt bland olika entreprenörer.


Kontakt

Kontaktcenter VA & avfall
08-581 690 00
va.avfall@upplands-bro.se

VA-jour
070-235 21 06

Kundtjänst för slam och fett
08-558 061 60
slamtomning@relita.se
Jourtelefon: 0771-10 35 00

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-02-02